HOTEL Valcha

Unterkunft Regeln

HOTEL Valcha ****

Unterkunft Regeln

Waschbrett-Hotel, Bělohorská 107, Prag 6, 169 00
(Im Folgenden: „Hotel“ oder „Vermieter“)

betrieben:

ADM HOTELS s.r.o.

ID: 27598152
Nr: 27598152 GB
Sitz / Sitz: Kladenská 96/115, Prag 6, 160 00

Bedingungen des Vertrages von Unterkunft

Ubytování hostů v hotelu Valcha se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel Avion dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

Der Beherbergungsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. Zur Einhaltung des Anfrageformulars wird zumindest ein schriftliche Bestätigung oder Reservierung per E-Mail genügt.

Die Rechte und Pflichten der Parteien ausdrücklich unbehandelter Beherbergungsvertrag durch die Hausordnung und die Preisliste von Beherbergungsleistungen geregelt. Wenn in dem Beherbergungsvertrag etwas anderes als die Unterbringung Regeln und / oder die Preise der Unterkunft vorgesehen ist, dann der Beherbergungsvertrag.

Wenn die Einwohner nicht mit den Verpflichtungen nachzukommen, aus dem Beherbergungsvertrag und die beigefügten Hausordnung und / oder die Preisliste der Unterkunft oder anderen Verstößen gegen die guten Sitten auf (im Folgenden bezeichnet als „Fehlverhalten“) entstehen, ist der Vermieter zu dem Beherbergungsvertrag vor Ablauf der vereinbarten Frist berechtigt zu kündigen, auch wenn es ein Gast auf seinem Fehlverhalten seitens des Verfahrens ist werden, ohne vorherige Ankündigung, §2331 nach den Bestimmungen des BGB in Kenntnis gesetzt.

Vertragsabschluss, Reservierung

Resident ist verpflichtet, Unterkunft zu beantragen bei der Unterkunft oder schriftlich. Reservierungen können dies schriftlich bestätigt mit der Unterkunft telefonisch und anschließend erfolgen. Das Schreiben der Reservierung, respectively. Telefon Reservierungsbestätigung im vorhergehenden Satz bedeutet, die durch Buchungsformular gemacht, um, E-Mail-Adresse Unterkunft info@hotelvalchein.czSofern nichts anderes vereinbart wurde.

Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 30% až 100% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Pokud není záloha ubytovatelem vyžadována, probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu.

Der Abschluss des Beherbergungsvertrages ist für die kumulative Erfüllung von zwei Bedingungen, nämlich die Lieferung einer schriftlichen Bestellung oder schriftliche Bestätigung der Buchung der Unterkunft und wenn der Vermieter der Einwohner den Betrag als Vorauszahlung für die Unterkunft oder den Preis der Unterkunft in Fällen erhält, wo nach Abs. 2.2 dieses Artikels sind nicht Kaution erforderlich .

Stornierung, Rücktritt vor Beginn der Liste, in Ermangelung einer Unterkunft ziehen

Wenn der Gast die Anzahlung nicht in Übereinstimmung mit Art zahlt. I Abs. 2.2 richtig und / oder aktuell sind, buchen vergeblich Fälligkeit der Vorausrechnung storniert.

Der Gast ist berechtigt, aus dem Beherbergungsvertrag vor dem Tag der Ankunft einer Unterkunft zu entziehen, auch ohne Angabe von Gründen. Moderator Vermieter muss schriftlichen Rücktritt liefern. Der Vermieter in diesem Fall ist der Gast berechtigt ist, eine Stornogebühr zu erheben, dessen Betrag von der Höhe der Kaution bezahlt berechnet wird, wird die Rate Stornogebühr wie folgt ermittelt werden:

Sofortige Lieferung der Rückzug Besitzer (in Kalendertagen)

Die Rate Stornogebühr (in%)

60 Tage oder mehr vor Ankunft einer Unterkunft

0 % Der geleisteten Anzahlung

59-30 Tage vor Ankunft einer Unterkunft

30% der geleisteten Anzahlung

29-14 Tage oder mehr vor Ankunft einer Unterkunft

50% der Anzahlung bezahlt

13-1 Tage / Tag vor Ankunft einer Unterkunft

100% der geleisteten Anzahlung

V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

Überprüfen Sie in Hotel / Pension

Untergebracht verkünden ihre Ankunft an der Rezeption des Hotels / Gasthaus autorisierte Mitarbeiter.

An der Rezeption Gast seinen Personalausweis oder Reisepass vorlegen, respectively. unter anderen Nachweis Ihrer Identität (z. B. eine Aufenthaltsgenehmigung), die Mitarbeiter berechtigt, überprüft die Identität der Unterkunft hat. Correctness ihrer persönlichen Daten und die Länge der Gast Unterschrift buchen Sie Ihre Unterkunft in Unterkunft bedeuten bleiben.

Sofern nichts anderes vereinbart, reisen die Unterbringung der Gäste erfolgt von 14:00 bis 23:00 Uhr.

Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl. 2. odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.

Der Vermieter ist berechtigt, wenn ein Gast zu Gast einer Unterkunft benötigen, die Zusammensetzung der Bareinzahlung des Gesamtpreises für eine Nacht nehmen. Die Kaution wird bei der Abreise in voller Höhe erstattet, respectively. EUR bescheidene Umstände im Sinne des Artikels 7 der Hausordnung.

Autorisierte Mitarbeiter Empfang vertraut mit Gasthausordnung und den Tag der Ankunft der Unterkunft entfernt.

Die Zahl der Personen im Raum auf die Anzahl der Personen für die Unterbringung registriert entsprechen. Resident verpflichtet, ihre genaue Zahl bei der Anmeldung bekannt zu geben.

Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.

Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

Allgemeine Regeln Unterkunft

Der Gast hat das Recht, den Raum für seine Unterkunft, sowie die öffentlichen Bereiche des Hotels / Gasthaus und nutzen die Dienste im Zusammenhang mit Unterkunft reserviert zu verwenden.

Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, resp. magnetickou či čipovou kartu, od pokoje i vstupu do hotelu/penzionu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.

Der Gast ist verpflichtet:

erhalten vertraut mit den Hausregeln und halten sich an sie;

den Preis für die Unterkunft nach Preisliste zahlen;

richtig nutzen die Räumlichkeiten für die Unterbringung, wahrt die Ordnung und Sauberkeit in allen Bereichen unterzubringen;

die Einhaltung der Sauberkeit der Räume für die Unterbringung bestimmt sind;

Schutz der Ausrüstung an Orten vor Beschädigung unterzubringen;

berichten Schäden oder Schäden sofort durch den Gast oder den mit ihm im Hotel / Pension Ursache des Aufenthaltes (s);

.. In der Zeit von 22.00 Uhr bis 07:00 Uhr in einer Weise verhalten, die durch übermäßigen Lärm nicht stören andere tut;

wenn Verlassen des Raumes, in der Nähe der Wasserhähne in den Raum, die Lichter ausschalten, elektrische Geräte ausschalten, die in Abwesenheit der Gäste nicht verwenden, und schließen Sie das Fenster;

wenn das Hotel / Gasthaus verläßt den Zimmerschlüssel an der Rezeption zu über

Host nicht ohne Zustimmung der Unterkunft:

macht wesentliche Änderungen in den Bereichen für die Unterkunft (Umzug Möbel, Umzug Ausrüstung, etc.) vorgesehen.

alle Geräte aus den Räumlichkeiten wegzunehmen für die Unterbringung bestimmt sind;

Verwendung in Räumlichkeiten konzipiert individuelle Geräte mit Ausnahme von kleinen Geräten für die persönliche Hygiene Gast- und Büroarbeit verwendet aufzunehmen;

lassen Räume entworfen andere Person aufzunehmen;

erhalten die Besucher in den Bereichen für die Aufnahme bestimmt sind; Besuche müssen richtig in den Büchern eingetragen werden und Besuche sind nur möglich, von 08:00 bis 20:00 Uhr Zustimmung des Vermieters; Gäste können Besucher nur in den öffentlichen Bereichen des Hotels / Gasthaus erhalten;

gibt die Adresse des Hauses mit Räumen konzipiert als seinen Geschäftssitz aufzunehmen;

Platz im Hotel / Gästehaus Haustieren. Und der Besitzer ist verpflichtet, die Unterbringung von Mitarbeitern beweisen harmlos Zustand eines Tieres zu nennen eine gültige Bescheinigung über die Impfung vor.

Host auch in Bereichen, für die Aufnahme bestimmt sind, müssen nicht:

tragen Waffen, Munition und Sprengstoffen oder sonst in einem Zustand, so dass ihre unmittelbaren Gebrauch aufbewahrt;

halten, produziert oder Betäubungsmittel und psychotrope Stoffe oder Gifte, es sei denn, die Medikamente, deren Verwendung wurde der Gast von Ihrem Arzt verordnet;

Rauchen; Sie gilt nicht im Fall von über ausgewiesene Raucherbereiche und sichtbar mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet;

offenes Feuer

Vermieter Haftung für Mieter Angelegenheiten

Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.

Der Antrag auf Entschädigung für Schäden an Eigentum sofort nur benachrichtigen gebracht werden kann. Skoda wird nicht bezahlt, der Schaden, wenn die Dinge selbst ein Gast oder eine Person ihn oder die Sache begleitet wird die Polizei bezeichnet werden.

Wenn ein Gast ihre Sachen im Zimmer nach dem Aufenthalt und Unterkunft verlässt, wird nicht bezahlt, der Vermieter bewegt sich die Dinge aus den Gästezimmern und speichert sie an einem sicheren Ort zu vermeiden, sie zu beschädigen. Nach Zahlung der Schulden innerhalb von 10 Tagen ab dem Ende des Aufenthalts im Hotel gibt die Sachen Gast Vermieter gespeichert.

Sicherheit, die Haftung für Schäden, die Gäste

Der Gast ist verpflichtet, mit den Sicherheitsregeln und Evakuierungsplan des Feuers im Fall vertraut zu machen. Der Plan in jedem Hotelzimmer zu finden ist auch bei den zuständigen Mitarbeitern an der Rezeption zur Einsicht zur Verfügung.

Der Gast bei seiner Aktion startet, um nicht gerechtfertigten Schaden zu Freiheit, das Leben, die Gesundheit oder das Eigentum anderer.

Denn wenn Gastgeber ihre Handlungen auf den Sachschäden der Vermieter, die sich der Schaden aus der Vorauszahlung nach Art bezahlt. 4 § 4.5. Hausordnung. Wenn der erlittene Schaden höher als die Kaution, wird der Gast verpflichtet, die Differenz Vermieter zu zahlen.

Abfahrt vom Hotel

Einwohner sind verpflichtet, den Raum zu verlassen, die in 00.00 untergebracht ist.

Gästezimmer Schlösser, die Schlüssel an der Rezeption des Hotels / Gasthaus zu verlassen, sofern nicht anders vereinbart.

Informationen über die Nutzung personenbezogener Daten

Waschbrett-Hotel, Bělohorská 107, Praha 6 Griffe persönliche Daten in Übereinstimmung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und der Rat (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 die Verordnung mit allgemeinen Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten

Um Unterkunft zur Verfügung zu stellen sind, diese personenbezogenen Daten verarbeitet / Kategorien personenbezogener Daten: Name, Vorname, Anschrift, Personalausweisnummer, Geburtsdatum, basierend auf dem verfügbaren Ressourcen aus dem Gast.

Persönliche Daten werden verarbeitet Hotels Washboard Hauswirt Handbuch und direkt durch die Mitarbeiter berechtigt, und über autorisierte Vermieter Prozessoren auf Basis von Verträgen über die Verarbeitung personenbezogener Daten automatisiert.

Die Liste der Themen / Kategorien von Empfängern, die die personenbezogenen Daten an die Gäste zur Verfügung gestellt werden, bitte https://hotelvalcha.cz.

Die persönlichen Daten werden durch den Vermieter gehalten werden, der verpflichtet ist, für einen Zeitraum von 6 Jahren ab dem letzten Eintrag ein Meldebuch zu halten.

Der Gast hat das Recht, ihre persönlichen Daten von Hotel Waschbrett, Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verarbeitet zuzugreifen, und das Recht auf Objekt die Verarbeitung.

Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají, a jež subjekt ubytovateli poskytl. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Sollte ein Gast, dass es unberechtigte Verarbeitung personenbezogener Daten, kann er eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einreichen, das das Gebiet des Tschechischen Amtes für Schutz von personenbezogenen Daten ist (uoou.cz).

Kontakt Vermieter

Waschbrett Hotel Bělohorská 107, 169 00 Prag 6, Tel: 222 212 100 info@hotelvalcha.cz

Die Hausordnung in Kraft getreten ist und Auswirkungen auf den 1. November 2018.

zu

Hotel Valcha
Bělohorská 107, 6 Prag, 169 00

Vorname: Aleš Malina
Funktion: Geschäftsführer