HOTEL VALCHA

Ubytovací řád

HOTEL VALCHA****

Ubytovací řád

Hotel Valcha, Bělohorská 107, Praha 6, 169 00
(dále také jen „hotel“ nebo „ubytovatel“)

provozovaného:

ADM HOTELS s.r.o.

IČO: 27598152
DIČ: CZ 27598152
se sídlem / místem podnikání: Kladenská 96/115, Praha 6, 160 00

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

Ubytování hostů v hotelu Valcha se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě hotel Avion dále jen „ubytovatel“) poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen „smlouva“).

Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky či rezervace emailem.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v hotelu (dále jen „pochybení“), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany hotelu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

Uzavření smlouvy, rezervace

Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře, emailem na adresu ubytovatele info@hotelvalcha.cz, pokud není domluveno jinak.

Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu znějící na výši 30% až 100% z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce dle bodu 2.1 tohoto článku. Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Pokud není záloha ubytovatelem vyžadována, probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu.

K uzavření ubytovací smlouvy dochází za kumulativního splnění dvou podmínek, a to doručením písemné objednávky nebo písemného potvrzení rezervace ubytovateli a okamžikem, kdy ubytovatel od ubytovaného obdrží částku představující zálohu na ubytování nebo cenu ubytování v případech, kdy dle odst. 2.2 tohoto článku není záloha vyžadována. 

Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy před nastoupením k ubytování, nedostavení se k čerpání ubytování

Neuhradí-li host zálohu dle čl. I. odst. 2.2 řádně a/nebo včas, rezervace ubytování se marným uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury ruší.

Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování přede dnem nástupu k ubytování, a to i bez udání důvodu. Host je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat hostovi storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z výše uhrazené zálohy, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:

Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech)

Sazba storno poplatku (v %)

60 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování

0 % z výše uhrazené zálohy

59–30 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování

30 % z výše uhrazené zálohy

29–14 a více dní před plánovaným nástupem k ubytování

50 % z výše uhrazené zálohy

13–1 dní/den před plánovaným nástupem k ubytování

100 % z výše uhrazené zálohy

 

V případě, že se host nedostaví k čerpání ubytování do 24 hodin po sjednaném nástupu k ubytování, je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a současně je oprávněn účtovat hostovi storno poplatek ve výši 100 % z výše uhrazené zálohy. Toto neplatí v případě, že zákazník o pozdějším nástupu na pobyt ubytovatele s předstihem, ne však později než 1 den před plánovaným nástupem k ubytování, telefonicky nebo písemně upozorní. Na formu upozornění se přiměřeně užijí podmínky stanovené v čl. 2. odst. 2.1 tohoto ubytovacího řádu.

Příjezd do hotelu/penzionu

Ubytovaný ohlásí svůj příjezd na recepci hotelu/penzionu pověřenému pracovníkovi.

Na recepci předloží host svůj občanský průkaz, případně cestovní pas resp. jiný doklad své totožnosti (např. povolení k pobytu), podle něhož ověří pověřený pracovník ubytovatele totožnost hosta. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem v ubytovací knize ubytovatele.

Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů probíhá v době od 14:00 až do 23:00.

Při nástupu k ubytování host uhradí částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu dle čl. 2. odst. 2.2 ubytovacího řádu. Po zaplacení doplatku ceny za ubytování vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu. Ustanovení poslední věty čl. 2. odst. 2.2 tím není dotčeno, v takovém případě vystaví ubytovatel hostovi daňový doklad potvrzující zaplacení celého pobytu.

Ubytovatel je oprávněn při nástupu hosta k ubytování požadovat na hostovi složení peněžité kauce ve výši celkové ceny za 1 noc. Kauce je vratná při odjezdu, a to v plné výši resp. výši ponížené za podmínek uvedených v čl. 7. tohoto ubytovacího řádu.

Pověřený pracovník recepce seznámí hosta s ubytovacím řádem, a to nejpozději ke dni nástupu hosta k ubytování.

Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.

Doba ubytování je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta a je zaznamenána v ubytovací knize. Doba ubytování může být prodloužena pouze se souhlasem ubytovatele a musí být podložena zápisem v ubytovací knize.

Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.

Obecná pravidla ubytování

Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory hotelu/penzionu a využívat služby s ubytováním spojené.

Při nástupu do ubytování obdrží host klíč, resp. magnetickou či čipovou kartu, od pokoje i vstupu do hotelu/penzionu (dále společně jen „klíče“). Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození těchto klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Případné sankce za ztrátu, zničení, poškození jakož i zpřístupnění klíčů dle předchozí věty jsou upraveny v ubytovací smlouvě.

Host je povinen:

seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;

uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;

řádně užívat prostory určené k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;

zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;

chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;

bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách hotelu/penzionu způsobil(y);

v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;

při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;

při odchodu z hotelu/penzionu odevzdat klíč od pokoje na recepci

Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:

provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemísťovat vybavení apod.);

odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;

používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;

přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;

přijímat návštěvy v prostorách určených k ubytování; návštěvy musí být řádně zapsány do knihy návštěv a jsou možné pouze v době od 08:00 do 20:00 se souhlasem ubytovatele; návštěvy mohou hosté přijímat jen ve společných prostorách hotelu/penzionu;

uvádět adresu domu s prostory určenými k ubytování jako místo svého podnikání;

umístit v prostorách hotelu/penzionu zvířata. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu ubytovatele prokázat nezávadný stav zvířete předložením platného očkovacího průkazu.

Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí:

nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití;

držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;

kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;

používat otevřený oheň

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

Pokud host požádá, převezme od něj ubytovatel do úschovy peněžní prostředky, klenoty nebo jiné cennosti. Hotel má právo vzetí věcí do úschovy odmítnout, pokud jde o věci nebezpečné nebo hodnotou a rozsahem pro ubytovací zařízení neúměrné. Ubytovatel požaduje, aby mu věci do úschovy byly předány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.

Žádost o náhradu škody způsobené na věcech ubytovaného lze oznámit pouze okamžitě. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození věci sám host nebo osoba, která ho doprovází, případně věc bude předána k šetření Policie ČR.

Pokud host zanechá své věci na pokoji po skončení pobytu a není ubytování uhrazeno, odstěhuje ubytovatel věci hosta z pokoje a uskladní je na bezpečném místě tak, aby zabránil jejich poškození. Po uhrazení dluhu nejpozději do 10 dní od skončení pobytu na ubytování vydá ubytovatel uskladněné věci hostovi.

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji a je také k nahlédnutí u příslušného pracovníka na recepci.

Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného.

Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené zálohy dle čl. 4. odst. 4.5 ubytovacího řádu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.

Odjezd z hotelu

Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován do 12:00 hod.

Host uzamkne pokoj a zanechá klíče na recepci hotelu/penzionu, pokud není domluveno jinak.

Informace o nakládání s osobními údaji

Hotel Valcha, Bělohorská 107, Praha 6 zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Za účelem poskytnutí ubytování jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, bydliště, identifikační číslo průkazu, datum narození, a to na základě dostupných zdrojů od hosta.

Osobní údaje bude Hotel Valcha ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených ubytovatelem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje hosta zpřístupněny, naleznete na https://hotelvalcha.cz.

Osobní údaje bude uchovávat ubytovatel, který je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od posledního zápisu.

Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Hotelem Valcha, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají, a jež subjekt ubytovateli poskytl. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Kontaktní údaje ubytovatel

Hotel Valcha, Bělohorská 107, 169 00 Praha 6, tel: 222 212 100 info@hotelvalcha.cz

 

Tento Ubytovací řád vstoupil v platnosti a účinnost dnem 1.11.2018.

Za

Hotel Valcha
Bělohorská 107, Praha 6, 169 00

Jméno: Malina Aleš
Funkce: jednatel