HOTEL VALCHA

REKLAMAČNÍ ŘÁD

HOTEL VALCHA****

REKLAMAČNÍ ŘÁD

  1. Zjistí-li host vadu je oprávněn uplatnit reklamaci. Host reklamuje vadu neprodleně u pracovníka, který službu hostovi poskytnul. O uplatněné reklamaci rozhodne pověřený pracovník ubytovatele. V případě nutnosti bude sepsán reklamační protokol, v němž bude uvedeno, v čem vada spočívá. Pověřený pracovník je povinen po posouzení rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 dnů.
  2. Reklamaci uplatňuje host na recepci. Pokud to povaha reklamované služby vyžaduje, je nutné, aby host při uplatňování reklamace předložil rovněž věc, u níž vadu reklamuje.
  3. Při poskytování ubytovacích služeb má host právo požadovat odstranění vady, vztahující se ke způsobilosti a vybavení pokoje. Nelze-li vadu odstranit, bude poskytnuto náhradní plnění služby. Není-li možno poskytnout náhradní plnění, bude poskytnuta sleva z cen služby.
  4. Při poskytování stravovacích služeb může host požadovat bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není-li dodržena správná: jakost – hmotnost – míra – teplota nebo cena.
  5. .Reklamace z důvodů jakosti a teploty pokrmů a nápojů uplatňuje host po ochutnání a přímo u obsluhujícího personálu restaurace.
  6. Reklamace z důvodů měr a vah uplatňuje host před konzumací. Vady potravin a pokrmů se považují za vady neodstranitelné.
  7. Vyskytne-li se vada potravin a pokrmů, má host právo uplatňovat výměnu nebo vrácení z zaplacení částky přímo o obsluhy restaurace.
  8. Spotřebitel při uplatňování reklamace předloží doklad o zaplacení služeb, jejichž chyby reklamuje.

Tento Reklamační řád vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.11.2019.

Za Hotel  Valcha

Jméno: Aleš Malina
Funkce: Jednatel společnosti